Các nhân tố không chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen là:

A.

Quá trình đột biến.

B.

Quá trình phân li tính trạng.

C.

Quá trình giao phối.

D.

Quá trình chọn lọc tự nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quá trình phân li tính trạng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...