Các nhân tố không chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen là:

A.

Quá trình đột biến.

B.

Quá trình phân li tính trạng.

C.

Quá trình giao phối.

D.

Quá trình chọn lọc tự nhiên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...