Các nguyên tố p thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?

A. IVA, VA
B. VA, VIA
C. VIA, VIIA, VIIIA
D. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...