** Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi hệ thức En = (với E0 = −13,6 (eV) và n là những số nguyên 1, 2, 3, 4 tương ứng với các quỹ đạo dừng mức K, L, M, N).

Nguyên tử hiđrô chỉ có thể tồn tại ở các mức năng lượng:

A.

E1 = –13,6 (eV); E2 = −3,4 (eV); E3 = −1,51 (eV); E4 = −0,85 (eV).

B.

E1 = 13,6 (eV); E2 = 3,4 (eV); E3 = 1,51 (eV); E4 = 0,85 (eV).

C.

E1 = –13,6 (eV); E2 = 3,4 (eV); E3 = 1,51 (eV); E4 = −0,85 (eV).

D.

E1 = 13,6 (eV); E2 = −3,4 (eV); E3 = −1,51 (eV); E4 = 0,85 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

E1 = –13,6 (eV); E2 = −3,4 (eV); E3 = −1,51 (eV); E4 = −0,85 (eV).

Nguyên tử hyđrô chỉ có thể tồn tại ở các mức năng lượng:

Ta có: E1 = = E0 = –13,6 (eV); E2 = = −3,4 (eV).

          E3 = = −1,51 (eV); E4 = = −0,85 (eV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...