Các Mác viết: ' Thắng lợi của giai cấp tư sản có ý nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến'. Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản nào?

A.

Cách mạng tư sản Hà Lan

B.

Cách mạng tư sản Anh

C.

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

D.

Cách mạng tư sản Pháp

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...