Các Mác viết: ' Thắng lợi của giai cấp tư sản có ý nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến'. Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản nào?

A.

Cách mạng tư sản Hà Lan

B.

Cách mạng tư sản Anh

C.

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

D.

Cách mạng tư sản Pháp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách mạng tư sản Anh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...