Các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

A. lặp đoạn, chuyển đoạn
B. đảo đoạn, chuyển đoạn
C. mất đoạn, chuyển đoạn
D. lặp đoạn, đảo đoạn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: + Lặp đoạn làm một đoạn gen nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần → Làm tăng số lượng gen trên NST + Mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST + Đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên NST + Chuyển đoạn không tương hỗ có thể làm tăng hoặc giảm số lượng gen trên NST

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...