Các loại đơn phân của ADN phân biệt với nhau bởi thành phần nào đây?

A.

Số nhóm -OH trong phân tử đường.

B.

Bazơ nitơ.

C.

Gốc photphat trong axit photphoric.

D.

Số nhóm -OH trong phân tử đường, bazơ nitơ và gốc photphat trong axit photphoric.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...