Các loại đơn phân của ADN phân biệt với nhau bởi thành phần nào đây?

A.

Số nhóm -OH trong phân tử đường.

B.

Bazơ nitơ.

C.

Gốc photphat trong axit photphoric.

D.

Số nhóm -OH trong phân tử đường, bazơ nitơ và gốc photphat trong axit photphoric.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bazơ nitơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...