Các loại đất Feralít đỏ vàng được phát triển trên loại đá mẹ nào sau đây?

A.

Đá mẹ axít.

B.

Đá phiến sét.

C.

Đá cát.

D.

Đá mẹ axít và đá phiến sét hoặc đá cát.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...