Các khẳng định nào sau đây là sai?

A.

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(t)dt = F(t) + C

B.

[∫f(x)dx]' = f(x)

C.

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C

D.

∫kf(x)dx = k ∫f(x)dx (k là hằng số).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C sai, vì đổi tên biến số x thành u thì phải đổi dx thành du khi đó

nguyên hàm mới theo biến u. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...