Các khẳng định nào sau đây là sai?

A.

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(t)dt = F(t) + C

B.

[∫f(x)dx]' = f(x)

C.

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C

D.

∫kf(x)dx = k ∫f(x)dx (k là hằng số).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...