Các khẳng định nào sau đây là sai?

A.

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(t)dt = F(t) + C

B.

[∫f(x)dx]' = f(x)

C.

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C

D.

∫kf(x)dx = k ∫f(x)dx (k là hằng số).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C

∫f(x)dx = F(x) + C ⇒ ∫f(u)dx = F(u) + C sai, vì đổi tên biến số x thành u thì phải đổi dx thành du khi đó

nguyên hàm mới theo biến u. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...