Các ion Ca2+, Cl, K+, P3, S2− đều có chung cấu hình electron là:

A.

1s22s22p63s23p64s2.

B.

1s22s22p63s23p5.

C.

1s22s22p63s2.

D.

1s22s22p63s23p6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1s22s22p63s23p6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...