Các hoạt động của con người có tác động xấu đến tính chất đất là

A.

đốt rừng làm nương rẫy

B.

bón quá nhiều các hóa chất vào đất

C.

canh tác quá nhiều vụ trong một năm

D.

tất cả các ý trên  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...