Các hình thức cách li chủ yếu giữa các quần thể sinh vật gồm:

A.

Cách li địa lí, cách li sinh sản, cách li di truyền, cách li sinh học.

B.

Cách li sinh thái, cách li địa lí, cách li sinh học, cách lí sinh sản.

C.

Cách li sinh thái, cách li địa lí, cách li sinh sản, cách li di truyền.

D.

Cách li địa lí, cách li di truyền, cách li sinh thái, cách li sinh học.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...