Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam? 

A.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc 

B.

Tiểu tư sản, tư sản dân tộc 

C.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến 

D.

Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiểu tư sản, tư sản dân tộc 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...