Các gen phân ly độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng. Tỉ lệ kiểu hình (A-bbccD-) tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu?

A. 1/8.
B. 1/16.
C. 1/64.
D. 1/32.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: AaBbCcdd x AABbCcDd = (Aa x AA)(Bb x Bb)(Cc x Cc)(dd x Dd) Aa x AA → 100%A- Bb x Bb → 1/4bb Cc x Cc → 1/4cc dd x Dd → 1/2D- Tỉ lệ kiểu hình (A-bbccD-) tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là: 1.(1/4) . (1/4) . (½) = 1/32

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...