Các dung dịch Al2(SO4)3 và NaHCO3 có:

A.

pH > 7; pH > 7.

B.

pH < 7; pH > 7.

C.

pH > 7; pH < 7.

D.

pH < 7; pH < 7.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...