Các đồng bằng ven biển miền Trung xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt

A.

đồng bằng sông Mã, sông Thu bồn, sông Trà khúc, sông Đà Rằng

B.

đồng bằng sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Đà Rằng, sông Mã

C.

đồng bằng sông Trà Khúc, sông Đà Rằng, sông Mã, sông Thu Bồn

D.

đồng bằng sông Mã, sông Thu Bồn, sông Đà Rằng, sông Trà Khúc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...