Các điểm M nào sau đây trên trục Oy để từ đó vẽ được một tiếp tuyến duy nhất đến đồ thị (H) :

 

A.

M(0 ; 1 ) hay M(0 ; -1)

B.

M(0 ; 2)

C.

M(0 ; -2)

D.

Không có điểm M nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

M(0 ; 1 ) hay M(0 ; -1)

Với các yêu cầu liên quan đến tiếp tuyến của đồ thị hàm số, ta nên lập phương trình theo hoành độ tiếp

điểm x0. Gọi M0(x0 ; y0) là tiếp điểm của tiếp tuyến (d) với (H) : 

thì (d) : y - y0 = f(x0)(x - x0).

M(0 ; yM) là điểm trên Oy mà (d) đi qua, do đó:Để có một tiếp tuyến duy nhất đến (H) thì phương trình trên phải có một nghiệm duy nhất, hay:Vậy có hai điểm phải tìm là M(0 ; ± 1). 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...