Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm:

A. Cả ba dạng mất, thêm và thay thế 1 cặp nu.
B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nu.
C. Mất 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nu.
D. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và mất 1 cặp nu.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...