Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm:

A. Cả ba dạng mất, thêm và thay thế 1 cặp nu.
B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nu.
C. Mất 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nu.
D. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và mất 1 cặp nu.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...