Các đại phân tử là cơ sở vật chất của sự sống tự tái bản xuất hiện trong giai đoạn tiến hóa nào sau đây?

A.

Tiến hóa tiền sinh học.

B.

Tiến hóa sinh học.

C.

Tiến hóa hóa học.

D.

Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiến hóa hóa học.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...