Các đặc điểm của gen cần chuyển, biểu hiện trong tế bào nhận là:

I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.

II. Tổng hợp prôtêin đa dạng hơn so với lúc ở tế bào cho.

III. Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho.

IV. Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi.

 Phương án đúng là:

A.

I, II, IV.

B.

II, IV.

C.

I, III, IV.

D.

I, II, III. IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I, III, IV.

I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.

III. Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho.

IV. Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...