Các đặc điểm của gen cần chuyển, biểu hiện trong tế bào nhận là:

I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.

II. Tổng hợp prôtêin đa dạng hơn so với lúc ở tế bào cho.

III. Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho.

IV. Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi.

 Phương án đúng là:

A.

I, II, IV.

B.

II, IV.

C.

I, III, IV.

D.

I, II, III. IV.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...