Các chính sách của chính quyền G. Đờcu ở Đông Dương nhằm mục đích gì?

A.

Vơ vét, bóc lột

B.

Vơ vét sức người, sức của.

C.

Bóc lột nhiều hơn

D.

Củng cố nền thống trị

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...