Các chất nào sau đây lưỡng tính?

a) metylaxetat.

b) amoni axetat.

c) glixin.

d) metyl amoni fomiat.

e) metyl amoni nitrat.

f) axit glutamic.

g) natri axetat.

A.

c, f.

B.

b, d, e, f.

C.

b, c, d, f.

D.

a, b, c, d, f, g.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...