Các chất nào sau đây lưỡng tính?

a) metylaxetat.

b) amoni axetat.

c) glixin.

d) metyl amoni fomiat.

e) metyl amoni nitrat.

f) axit glutamic.

g) natri axetat.

A.

c, f.

B.

b, d, e, f.

C.

b, c, d, f.

D.

a, b, c, d, f, g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

b, c, d, f.

Những chất lưỡng tính là: amoni axetat, glixin, metyl amoni fomiat, metyl amoni nitrat, axit glutamic.

metylaxetat: CH3COOCH3

amoni axetat: CH3COONH4

glixin: H2NCH2COOH

metyl amoni fomiat: CH3NHCOOH

metyl amoni nitrat: CH3NHNO3

axit glutamic: HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH

natri axetat: CH3COONa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...