Các chất nào sau đây lưỡng tính?

a) metylaxetat.

b) amoni axetat.

c) glixin.

d) metyl amoni fomiat.

e) metyl amoni nitrat.

f) axit glutamic.

g) natri axetat.

A.

c, f.

B.

b, d, e, f.

C.

b, c, d, f.

D.

a, b, c, d, f, g.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...