Các chất nào sau đây là amino axit?

a) glixin.

b) glixerol.

c) etylenglicol.

d) alanin.

e) anilin.

f) amoni axetat.

g) axit glutamic.

h) axit lactic.

i) glicocol.

j) etylamino axetat.

k) axit ε–aminocaproic.

A.

a, d, f, g, i, k.

B.

g, h, k.

C.

a, c, e, j, k.

D.

a, d, g, i, k.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...