Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập về 2 cực tế bào xảy ra ở kì nào của giảm phân?

A.

Kì đầu I.

B.

Kì giữa I.

C.

Kì sau I.

D.

Kì cuối I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kì sau I.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...