Các căn bậc hai của z = -5 + 12i là:

A.

2 - 3i ; -2 + 3i

B.

3 - 2i ; -3 + 2i

C.

2 + 3i ; -2 - 3i

D.

3 + 2i ; -3 - 2i

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...