Các căn bậc hai của -9 là kết quả nào sau đây?

A.

3, -3

B.

3 + i, 3 - i

C.

3i, -3i

D.

Không có căn bậc hai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...