Các bộ ba nào dưới đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. UGU, UAA, UAG
B. UAG, UGA, UAA
C. UUG, UAA,UGA
D. UUG, UGA,UAG
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...