Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A.

Dd NaOH, dd HCl, C2H5COOH, C2H5OH.

B.

Dd NaOH, dd brom, dd HCl, CH3OH.

C.

Dd Ca(OH)2, dd thuốc tím, dd H2SO4, C2H5OH.

D.

Dd H2SO4, dd HNO3, CH3OC2H5, dd thuốc tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dd NaOH, dd HCl, C2H5COOH, C2H5OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...