Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A.

Dd NaOH, dd HCl, C2H5COOH, C2H5OH.

B.

Dd NaOH, dd brom, dd HCl, CH3OH.

C.

Dd Ca(OH)2, dd thuốc tím, dd H2SO4, C2H5OH.

D.

Dd H2SO4, dd HNO3, CH3OC2H5, dd thuốc tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dd NaOH, dd HCl, C2H5COOH, C2H5OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...