Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử tỉ lệ Ab = aB = 37,5%; AB = ab = 12,5%. Kiểu gen và tần số hoán vị cá thể trên lần lượt là:

A.

; 25%.

B.

; 25%.

C.

; 12,5%.

D.

; 12,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

; 25%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...