Cá thể có kiểu gen  Hh tạo bao nhiêu giao tử khác nhau?

A.

4.

B.

2.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4.

Cá thể có kiểu gen  Hh dị hợp tử ở cả 3 cặp gen

→ tạo ra số loại giao tử là 22 = 4. Cụ thể AB DE H; AB De h; ab De H; ab De h.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...