Loại đột biến gen không được di truyền bằng con đường sinh sản hữu tính là

A.

đột biến ở giao tử.

B.

đột biến ở hợp tử.

C.

đột biến ở giai đoạn tiền phôi.

D.

đột biến xôma.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến xôma.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...