Loại đột biến gen không được di truyền bằng con đường sinh sản hữu tính là

A.

đột biến ở giao tử.

B.

đột biến ở hợp tử.

C.

đột biến ở giai đoạn tiền phôi.

D.

đột biến xôma.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...