Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Điều giải thích đúng là:

A.

nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.

B.

nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.

C.

nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

D.

nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...