Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào

A.

Năm 1965

B.

Năm 1968

C.

Năm 1960

D.

Năm 1969

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...