Bước ngoặt của phong trào cách mạng

 1930-1931 được đánh dấu bằngcuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong cả nước nổ ra vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/5/1930 

B.

Ngày 1/8/1930 

C.

Ngày 12/9/1930 

D.

Ngày 16/5/1930 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...