Bước ngoặt của phong trào cách mạng

 1930-1931 được đánh dấu bằngcuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong cả nước nổ ra vào thời gian nào?

A.

Ngày 1/5/1930 

B.

Ngày 1/8/1930 

C.

Ngày 12/9/1930 

D.

Ngày 16/5/1930 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 1/5/1930 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...