Bước thứ hai của kế hoạch Nava, địch tiến công chiến lược ớ chiến trường nào?

A.

Chiến trường Bắc Bộ.

B.

Chiến trường Bắc Đông Dương

C.

Chiến trường Nam Bộ.

D.

Chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...