Bước sóng λ của các vạch trong quang phổ hiđrô có các giá trị sau: Vạch thứ nhất của dãy Laiman λ21 = 0,121568 (μm); Vạch Hα của dãy Banme λ32 = 0,656729 (μm). Hai vạch đầu của dãy Pasen là: λ43 = 1,87138 (μm); λ53 = 1,2801 (μm). Kết luận nào dưới đây là sai:

A.

Bước sóng λ42 của vạch quang phổ Hβ (thuộc dãy Banme do bức xạ phát ra khi êlectron từ quỹ đạo có mức năng lượng E4 về mức E2) là λ42 = 0,48613 (μm).

B.

Tần số dao động của bức xạ có bước sóng λ32 ứng với vạch Hα là f32 = 4,57123.1015 (Hz).

C.

Bước sóng λ31 của vạch quang phổ thứ 2 (thuộc dãy Laiman là bức xạ phát ra khi êlectron từ quỹ đạo có mức năng lượng E3 về mức E1) là λ31 = 0,10257 (μm).

D.

λ52 của vạch quang phổ Hγ dãy Banme (bức xạ phát ra khi êlectron từ quỹ đạo có năng lượng E5 về mức E2) là λ52 = 4,3405 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ52 của vạch quang phổ Hγ dãy Banme (bức xạ phát ra khi êlectron từ quỹ đạo có năng lượng E5 về mức E2) là λ52 = 4,3405 (μm).

Bước sóng của bức xạ ứng với vạch Hγ thuộc dãy Banme trong vùng ánh sáng nhìn thấy không thể có giá trị lớn hơn 0,8 (μm).

Vì theo thuyết Bo: hf = = (Ecao − Ethấp).

Do đó .

= 2,3039.106 (m−1) λ52 = 4,3405 (μm) (Hγ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...