Bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là các cuộc đấu tranh trong thời gian nào?

A.

Trong tháng 8, 9 - 1930

B.

Trong các tháng 6, 7, 8 - 1930.

C.

Trong tháng 9 - 1930.

D.

Trong tháng 5 - 1930.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong tháng 5 - 1930.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...