Bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là các cuộc đấu tranh trong thời gian nào?

A.

Trong tháng 8, 9 - 1930

B.

Trong các tháng 6, 7, 8 - 1930.

C.

Trong tháng 9 - 1930.

D.

Trong tháng 5 - 1930.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong tháng 5 - 1930.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...