Bước nào sau đây không phải là một khâu của kĩ thuật chuyển gen?

A.

tạo ADN tái tổ hợp.

B.

phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

C.

nối ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền.

D.

chuyển ADN tái tổ hợp và tế bào nhận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nối ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...