Brunây tuyên bố là quôc gia độc lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 16 - 9 - 1936.

B.

Ngày 1 - 1 - 1984.

C.

Ngày 20 - 5 - 2002.

D.

Ngày 30 - 6 - 1997.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 1 - 1 - 1984.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...