Brunây trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN vào thời gian nào?

A.

Năm 1995.

B.

Năm 1997.

C.

Năm 1999.

D.

Năm 1984.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1984.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...