Brunây trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN vào thời gian nào?

A.

Năm 1995.

B.

Năm 1997.

C.

Năm 1999.

D.

Năm 1984.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...