Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện 

A.

B âm, C âm, D dương

B.

B âm, C dương, D âm 

C.

B âm, C dương, D dương 

D.

B âm, C dương, D dương 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xác định dấu dựa vào đặc điểm của lực Culong

+ Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau

+ Hai điện tích trái dấu thì hút nhau

B âm, C dương, D âm 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...