Body language is a potent form of _______ communication.

A.

verbal

B.

non-verbal

C.

tongue

D.

oral

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...