Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và thế lực phản động tay sai?

A.

Đại địa chủ.

B.

Tiểu địa chủ.

C.

Tiểu và trung địa chủ.

D.

Trung và đại địa chủ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...