** Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) x (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng thường trội, lặn hoàn toàn. Nếu F1 có 6 kiểu hình, điều nào sau đây không thể xảy ra?

  1. Ba cặp gen nằm trên ba cặp tương đồng khác nhau.
  2. Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen khác liên kết hoàn toàn.
  3. Hoán vị gen xảy ra giữa hai trong ba cặp gen.

Phương án đúng là

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1 và 3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...