** Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) x (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng thường trội, lặn hoàn toàn. Nếu F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1, tần số hoán vị gen nếu có nhỏ hơn 50%. Quy luật chi phối phép lai

A.

phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen.

B.

liên kết gen.

C.

hoán vị gen.

D.

phân li độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen.

Tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1 : 1 : 1).

Trường hợp 1: Ba cặp gen phân li độc lập → Kiểu gen của P: AaBbdd x AabbDd

Trường hợp 2: Ba cặp gen trên hai cặp NST tương đồng, cặp thứ nhất phân li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen hay hoán vị gen → Kiểu gen của P: .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...