** Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) x (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn.

Nếu F1 xuất hiện 8 kiểu hình, điều nào sau đây có thể xảy ra?

  1. Cả ba cặp gen phân li độc lập nhau.
  2. Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen kia liên kết hoàn toàn.
  3. Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen kia liên kết không hoàn toàn, tần số hoán vị nhỏ hơn 50%.

Phương án đúng là:

A.

1.

B.

2.

C.

1 và 3.

D.

1, 2 và 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 2 và 3.

Cả ba cặp gen phân li độc lập nhau.

Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen kia liên kết hoàn toàn.

Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen kia liên kết không hoàn toàn, tần số hoán vị nhỏ hơn 50%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...