** Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) x (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn.

Nếu F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1, tần số hoán vị gen nếu có nhỏ hơn 50%. Quy luật nào có thể ảnh hưởng đến phép lai?

A.

Phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen.

B.

Liên kết gen.

C.

Hoán vị gen.

D.

Phân li độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen.

Tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1 : 1 : 1).

Trường hợp 1: Ba cặp gen phân li độc lập:

Kiểu gen của P: AaBbdd x AabbDd.

Trường hợp 2: Ba cặp gen trên hai cặp NST tương đồng, cặp thứ nhất phân li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen hay hoán vị gen.

Kiểu gen của P: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...